Hvordan stoppe mobbing?

Hvordan stoppe mobbing?

I Norge er det mange tusen barn og voksne som hver dag opplever mobbing på skole eller arbeidsplass. Hver dag går de hjem i vissheten om at i morgen blir akkurat like vond som i dag. Ofte starter det allerede i barnehagen, der noen er de sterke og noen er de svake. Problemet er at vi aksepterer mobbing og legger skylden på offeret, som vi gjerne mener er litt spesiell eller annerledes og derfor nesten ikke kan vente annet enn å bli mobbet.

Man kan ikke tvinge noen til å være venner og vi kan heller ikke tvinge folk til å like hverandre. Det vi derimot kan er å oppføre oss ordentlig og være greie. Trygge barn har ikke behov for å hevde seg overfor andre, og de blir heller ikke så lett ett offer. Trygge barn lærer at alle mennesker er forskjellige, og at det er greit. Vi trenger ikke like, men vi må respektere. Trygge barn blir trygge voksne. Så det er liten tvil om at dersom vi virkelig skal få bukt med problemet så må vi ta det fra roten av.

Hvem står bak mobbingen?

Noen ganger er det ikke slik at den som mobber faktisk er mobberen. Ofte kan det være en annen oppdragsgiver bak, og gjerne en som fremstår som en skikkelig grei person. Den som mobber gjør det da for å oppnå status eller fordi den selv blir truet. Derfor er det viktig at de voksne prøver å se hele bildet, slik at tiltakene kan settes inn på rett sted.

Det som har vist seg å ha skikkelig god effekt er at de sterkeste elvene går foran med et godt eksempel. Dersom de oppfører seg hyggelig mot alle, og ikke snur ryggen til men hjelper de svake. Ja, da vil det få store og positive ringvirkninger for hele klassen, og skolen.

Voksne som mobber

Undersøkelser viser at de fleste mobberne er menn. I tillegg er det avdekket at menn mobbes av menn, mens kvinner mobbes av begge kjønn. Det er store forskjeller fra yrkesgruppe til yrkesgruppe, og ofte er det de som står på bunnen av mannsdominerte yrker som har det verst.

Det som er viktig er at ledelsen har klare retningslinjer for mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Dersom du føler at du er et offer for mobbing, bør du snakke med nærmeste overordnede. Enkelte bedrifter er så store, at de også har ansatte sosionom eller et ombud som du kan ta saken opp med og som kan hjelpe deg videre. Uansett hvor vanskelig det er, er det viktig at du sier fra om mobbing enten du er offer eller tilskuer. Mobbing leder til store psykiske problemer, og kan gi offeret varige men. Det er heller ikke godt for miljøet som helhet, og det er viktig at ansatte snakker sammen om dette og har retningslinjene klart for seg. Arrangeres det sosiale ting er det viktig å sørge for at alle er med. Det å ta vare på hverandre gir mobbingen mindre armslag, og et arbeidsmiljø der alle trives sørger også for en mer effektiv arbeidsplass. Der folk kan konsentrere seg om jobb i stedet for å overleve dagen.