Hva sier straffeloven om trakassering?

Hva sier straffeloven om trakassering?

Mobbing og trakassering som gir seg til uttrykk i fysisk vold, som dytting, spytting og knuffing, er straffbart. Det samme gjelder trusler. I følge straffelovens paragraf 390 kan «skremmende eller plagsom opptreden» som krenker en annens fred straffes. Dette gjelder også dersom trakasseringen foregår via sms eller telefon.

Trakassering er forbudt

I Norge er det faktisk slik at trakassering på grunn av slike ting som for eksempel kjønn, religion,
etnisitet, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, politisk syn, og alder er forbudt. Forbudet er
nedfestet i disse lovene:

1. Likestillingslovens paragraf 8
2. diskrimineringsloven om etnisitet paragraf 9
3. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven paragraf 8
4. diskrimineringsloven om seksuell orientering paragraf 8
5. arbeidsmiljøloven paragraf 13-1 (2)

Hva er trakassering?

Trakassering er diskriminering. Det er handlinger eller ytringer som har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. Det er ikke bare forbudt å trakassere, det er også forbudt å medvirke til det. I tillegg er det også slik at trakassering trenger ikke å bare være fysisk, den kan også være verbal, foregå skriftlig eller være visuell. Når man skal finne ut om trakassering har funnet sted, vurderes momenter som krenkelsens grovhet og alvorlighetsgrad, omstendigheter og om gjerningspersonen burde ha forstått at oppførselen hans/hennes var krenkende. Trakasseringen må også være rettet mot en eller flere bestemte personer. Rettes det mot en spesiell gruppe, er det straffelovens paragraf 135a som vil gjøre seg gjeldende.

Paragrafene i straffeloven

Dette er paragrafene i straffeloven som blir brukt dersom noen anmelder trakassering: Straffeloven paragraf 266. Hensynsløs atferd. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel i inntil 2 år.

Straffelovens paragraf 267. Krenkelse av privatlivets fred. Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år. (…) Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse. Skadeerstatningsloven paragraf 3-6. Erstatning for krenking av privatlivets fred og Skadeerstatningsloven paragraf 3-6a. Erstatning for æreskrenkelse. Du kan også bli straffet i henhold til straffeloven paragrafer 185, 263 og 264 dersom du fremsetter hatefulle ytringer. Dette gjelder om disse ytringene er fremsatt forsettlig eller grovt uaktsomt. Her snakker vi om mulige bøter og opptil tre år i fengsel. Hatefulle ytringer er ytringer som går på hudfarge, etnisitet, seksuell orientering,
religion og nedsatt funksjonsevne. Straffeloven sier også sitt om trusler og grove trusler, som kan straffes med inntil tre år i fengsel.

Netthets

Man bør også være klar over at vår digitale verden har gitt mobberne en ny arena, nemlig sosiale media. Her kan de herske anonymt og dette gjør at mange sier langt verre ting enn de ville turt om de stod ansikt til ansikt med noen. Det er dessverre mange som opplever å bli så grovt hetset på nettet at de velger å ta sitt eget liv. Straffeloven omhandler nå også netthets, det betyr at de som mobber på nett ikke er så trygge som de tror. Nettet glemmer aldri hva du har sagt og ytringene dine kan bli hentet opp igjen, dersom du blir anmeldt.