Hva er mobbing?

Hva er mobbing?

Mobbing er et lite ord som rommer ganske mye. Den definisjonen av ordet som Utdanningsdirektoraret bruker er som følger:

«gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en person som har vansker med å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing».

Et vanskelig begrep

Mobbing er et begrep som skal samle alle varianter av krenkende oppførsel som rammer en person gjentatte ganger. Det snakkes mye om mobbeproblemer både på skoler og arbeidsplasser. Det er mobbetiltak og nulltoleranse for mobbing. Men antagelig reiser dette like mange spørsmål som svar. Hvor går grensen for hva som er mobbing og hva som er «uskyldig» moro eller er det ingen grense? Hva skiller en mobber fra andre mennesker? Når vet vi at miljøet er fritt for mobbing? Ordet mobbing er så vidtfavnende at det har lett for å bli tolket i alle mulige retninger.

En måte å se mobbing på er som en rekke enkelt hendelser, der en person blir krenket av en eller flere andre. En krenkelse er en for mye og dermed må man stoppe dette før det går for langt. Hva kan så disse krenkelsene eller mobbingen bestå av? Hvordan ser den ut? Her kommer et forslag til hva dere skal se etter:

1. Spredning av løgner og baksnakking
2. Stjeling av ting
3. Ødeleggelse av eiendeler
4. Vold og fysiske overgrep
5. Trusler, både ekte og de som er sagt på tull
6. Kroppsspråk og stemmeleie
7. Negative kallenavn
8. Kjefting
9. Negativ omtale, erting, ubehagelige kommentarer
10. Utestengning fra sosialt samvær

Mobbing på arbeidsplassen

Da det ble foretatt en undersøkelse om mobbing på arbeidsplassen, svarte hele 12 millioner (rundt 9 %) av den europeiske arbeidsstokken at de hadde vært utsatt for mobbing det siste året. Man regner med at mer enn 5 % av norske arbeidstakere utsettes for mobbing, og dette gjelder da både mobbing fra kollegaer eller mobbing fra ledelsen. Dette betyr at det daglig går rundt 100 000 mennesker på jobb som opplever krenkelser og mobbing på jobb.

På skolen er det også 5 % av elevene i grunnskolen som blir mobbet, enten daglig eller ukentlig. Mobbingen går ofte utover de svakeste, og det er ofte flere gutter enn jenter som mobber.

Hvorfor oppstår mobbing på arbeidsplassen?

Det er mange faktorer som kan øke risikoen for mobbing. Her kommer en oversikt:

1. Arbeidsmiljøet tolererer mobbing
2. Organisatoriske endringer som skjer plutselig
3. Usikkerhet rundt ansettelsesforhold
4. Et dårlig forhold mellom arbeidstakerne og de som sitter i ledelsen
5. Et dårlig forhold mellom medarbeiderne
6. Veldig høye arbeidskrav
7. Mangel på felles verdier
8. Stort stress

Hvem er det så som mobber? Det er som regel de som ikke er så gode til å bearbeide egne følelser, og som opprettholder egoet sitt ved å tråkke på andre. Det kan også være at de ikke forstår de sosiale normene som gjelder, og de har ofte svært liten empati med andre. Det er ikke alltid at de som mobber forstår at det faktisk er det de driver med. De tror det de gjør er normalt. Det er aldri offerets personlighet som er skyld i at mobbing oppstår. Det er mobberen som har ansvaret.