Hva er seksuell trakassering?

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering kan defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet. Denne oppmerksomheten oppleves fra offerets side som både krenkende og plagsom. Seksuell trakassering kan være fysisk, verbal og ikke-verbal.

Verbal trakassering er det som skjer når en person kommer med seksuelle hentydninger, forslag av seksuell art eller kommentarer som omhandler kropp, utseende eller til og med privatlivet. Ikke- verbal trakassering kan være nærgående blikk, kroppsbevegelser, blotting eller fremvisning av bilder med seksuelle motiv. Den fysiske trakasseringen omhandler alt fra uønsket berøring til voldtekt eller forsøk på voldtekt. I tillegg er ikke seksuell trakassering noe som bare skjer i det fysiske rom, gjerningspersonene tar oftere og oftere nettet i bruk.

På mange arbeidsplasser er det slik at mange møter hverandre og innleder et forhold. Det er jo ofte på jobben vi tilbringer mye tid og er dette gjerne en del av dynamikken. Det er ikke alltid galt å inngå et forhold med en på arbeidsplassen, men det kan også lede til problemer som seksuell trakassering. Spesielt om forholdet var mellom en ansatt og en leder, og når forholdet tar slutt kan den ansatte oppleve å bli presset til å forlate stillingen sin. Det er ikke forbudt å innlede forhold på arbeidsplassen, men problemene kan komme etterpå dersom maktbalansen i forholdet er skjevt og den med mest makt misbruker denne. Dette kan ofte foregå subtilt og skjult, og dermed være vanskelig å få øye på. Det kan også være vanskelig for offeret å bevise hva som foregår.

Ulike terskler fra person til person

Definisjoner er ikke alltid lett og vil ofte variere litt fra person til person. Det som oppfattes som seksuell trakassering av en person, kan oppfattes som normalt av en annen. Vi har ofte ulike terskler for hva vi synes er plagsomt eller krenkende. Likevel finnes det en form for norm for hva en vanlig person vil oppfatte som seksuell trakassering, og det er denne man må ta utgangspunkt i. Det er også gjerne slik at kvinner og menn har ulik oppfatning av hva som er trakassering. Seksuell trakassering rammer kvinner i større grad enn menn, selv om disse også er utsatt.

Man snakker gjerne om seksuell trakassering av en medarbeider fra en i ledelsen eller mellom kollegaer, men det er også mange yrker der de ansatte utsettes for trakassering av kunder, brukere, pasienter og deres pårørende.

Seksuell trakassering er forbudt ved lov

I Norge er det heldigvis slik at seksuell trakassering er forbudt ved lov. I Arbeidsmiljøloven slås det også fast at arbeidstakere har rett til å ikke bli utsatt for trakassering av noen art. Man skal også trygt kunne melde fra om slike hendelser. Det er viktig at bedrifter har rutiner og retningslinjer når det kommer til seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er også viktig at de som melder fra blir behandlet med respekt og at sakene blir tatt seriøst.

Dersom du opplever seksuell trakassering både kan og bør du melde fra. Du kan ta saken opp med din tillitsvalgte eller gå videre til ledelsen. Dersom arbeidsgiver ikke tar varslingen seriøst, kan du ta saken om med Arbeidstilsynet. Grove saker bør anmeldes til politiet.